Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze przetargi »zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2013
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 grudnia 2013  11:00
wynik postępowania: Rypin, 13.12.2013 rok ZP.271.18.4.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87 – 500 Rypin i Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Wykonanie i zaprojektowanie tablic informacyjnych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.37.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 25 października 2013  14:30
wynik postępowania: Rypin, 28.10.2013 r. ZP.271.A.37.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i zaprojektowanie tablic informacyjnych”. Numer postępowania ZP.271.A.37.2013. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i zaprojektowanie tablic informacyjnych" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 694,95 zł brutto. Burmistrza Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym w 2013 roku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.36.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 22 października 2013  12:00
wynik postępowania: Rypin, 23.10.2013 r. ZP.271.A.36.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym w 2013 roku” Numer postępowania ZP.271.A.36.2013 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju do celów ogrzewania budynku Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym w 2013 roku” wpłynęła jedna oferta. Oferta złożona przez TRANS – KOL PALIWA sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62 – 600 Koło, Baza Paliw – Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, 88 – 230 Piotrków Kuj. spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 3 800,70 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 70/100). Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO LOKALI, OBIEKTÓW I NA POTRZEBY OŚWIETLENIA DROGOWEGO RYPIŃSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2013
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 października 2013  11:00
wynik postępowania: Rypin, 28.10.2013 r. ZP.271.12.10.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Rypińskiej Grupy Zakupowej” w poszczególnych częściach zostały wybrane oferty wskazane poniżej. Część 1 W oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00 – 681 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Energa OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 97,29 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Część 2 W oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00 – 681 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Energa OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 97,65 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska - Dworcowa

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2013
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 października 2013  10:00
wynik postępowania: Rypin, 21.10.2013 r. ZP.271.16.9.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska - Dworcowa” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 4 złożona przez M & S Marczak i Siemiński Sp. j. ul. Piłsudskiego 43, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Budownictwo Ogólne – Usługi Krzysztof Gółkowski, ul. Graniczna 9, 87-300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 67,97 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała 88,58 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno została uznana za ważną i otrzymała 72,64 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Z up. Burmistrz Miasta Rypina Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypina  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2013
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 października 2013  10:00
wynik postępowania: Rypin, 21.10.2013 r. ZP.271.17.17.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz., 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej” w oznaczonym terminie wpłynęło 13 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez SKRYBA Biuro Studiów i Programów Wiesław Mazurkiewicz, ul. Kalinowa 42, Groszowice - Wrzosów, 26-630 Jedlnia - Letnisko. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez DEOLIT Krzysztof Zalewski, ul. Żeromskiego 9A/9, 05-500 Piaseczno została uznana za ważną i otrzymała 59,86 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez „MBZ Andler, Tomczak” sp. j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 26,80 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek - Kostenecka, Paweł Szczuraszek, ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz została uznana za ważną i otrzymała 36,37 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez PROJEKTOWANIE I REALIZACJĘ INWESTYCJI s.c., Tomasz Górgoń i S-ka, ul. Lachmana 12/3, 09-407 Płock została uznana za ważną i otrzymała 60,63 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane ESKA – PROJEKT mgr inż. Szymon Kosmalski, ul. Polanka 20D/10, 61-131 Poznań została uznana za ważną i otrzymała 41,19 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 7 złożona przez Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻDRÓG” S.C., ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz została uznana za ważną i otrzymała 32,73 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 8 złożona przez BKW Spółka z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 75d/19, 80-286 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 63,77 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 9 złożona przez MS BIURO PROJEKTOWE Marek Sroka, Os. Orła Białego 46/49, 61-251 Poznań została uznana za ważną i otrzymała 48,50 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 10 złożona przez POLSKA INŻYNIERIA sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 02-202 Warszawa została uznana za ważną i otrzymała 23,56 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 11 złożona przez BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o., ul. Wigilijna 6-7, 82-300 Elbląg została uznana za ważną i otrzymała 37,44 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 12 złożona przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik została uznana za ważną i otrzymała 54,55 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 13 złożona przez BIURO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Piotr Szukała, ul. Słomińskiego 33, 77-130 Lipnica została uznana za ważną i otrzymała 29,83 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Z up. Burmistrz Miasta Rypina Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypina  

zamówienie na:

Utwardzenie nawierzchni ul. Lisiny

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2013
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 października 2013  10:00
wynik postępowania: Rypin, 14.10.2013 r. ZP.271.15.8.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni ul. Lisiny” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 4 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06-500 Mława została uznana za ważną i otrzymała 79,60 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez NASZE MAZURY ZAKŁAD GÓRNICZY „STĘPOWO 1” Roman Sadowski, ul. Młyńska 5 C, 87-500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 86,55 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno została uznana za ważną i otrzymała 82,65 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku przy ul. Lipnowskiej 17

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2013
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 października 2013  10:00
wynik postępowania: Rypin, 10.10.2013 r. ZP.271.14.8.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizację budynku przy ul. Lipnowskiej 17” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez SOL – BET Usługi Remontowo – Budowlane Sołdański Paweł, ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „BUDMONT”, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 84,84 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez EVERGREEN Jarosław Piechocki, ul. Warszawska 40A/1, 87-500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 98,44 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO DO NASADZEŃ ZIELENI

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.35.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2013  11:00
wynik postępowania: Rypin, 24.09.2013 r. ZP.271.A.35.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „DOSTAWA MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO DO NASADZEŃ ZIELENI”. Numer postępowania ZP.271.A.35.2013 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „DOSTAWA MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO DO NASADZEŃ ZIELENI” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Szkółka Roślin Ozdobnych inż. Zbigniew Byczkowski, ul. Słowackiego 15, Glinka Duch., 62 – 025 Kostrzyn. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia wartość brutto w wysokości 12 464,72 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 72/100). Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2013
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 września 2013  10:00
wynik postępowania: Rypin, 23.09.2013 r. ZP.271.13.3.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTA RYPINA

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.30.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 17 września 2013  16:00
wynik postępowania: Rypin, 30.09.2013 r. ZP.271.A.30.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Rypina”. Numer postępowania ZP.271.A.30.2013 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Rypina” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył INSTYTUT KARPACKI, ul. Łącznik 12 h, 33 – 300 Nowy Sącz. W dniu 30 września 2013 roku ww. Wykonawca zrezygnował z realizacji zadania. Wobec powyższego Zamawiający wybiera jako najkorzystniejszą kolejną ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, którą złożyła Pomorska Grupa Konsultingowa S. A., ul. Gdańska 76, 85 – 021 Bydgoszcz. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia wartość brutto w wysokości 6 150,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 6

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2013
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Rypin, 30.08.2013 r. ZP.271.11.7.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizację budynku przy ul. Rynek 6” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Zakład Budowlany „DEDAL” Hieronim Tomczyk, Sobowo 7B, 09-414 Brudzeń Duży. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez GOOD OFFER, ul. Wspólna 50A lok 35, 00-514 Warszawa została odrzucona. Odrzucenie oferty nastąpiło zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 ponieważ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Na złożonej ofercie widnieje wyłącznie parafka uniemożliwiająca zidentyfikowanie osoby podpisującej złożone dokumenty. Oferta zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego mającego zastosowanie w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 14 ustawy Pzp stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy określające istotne postanowienia tej umowy. Dyspozycja art. 9 ust. 1 ustawy Pzp nakazuje przy tym, aby oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona została w formie pisemnej i podpisania przez osobę upoważnioną. Oferta Nr 3 złożona przez EVERGREEN Jarosław Piechocki, ul. Warszawska 40A/1, 87-500 Rypin została odrzucona. Odrzucenie oferty nastąpiło zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy występuje omyłka, która nie podlega poprawie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 tj. w kosztorysie ofertowym nie została uwzględniona poz. 7 przedmiaru robót – wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Oferta Nr 4 złożona przez SOL – BET Usługi Remontowo – Budowlane Sołdański Paweł, ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc została uznana za ważną i otrzymała 92,49 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU PN. REWITALIZACJA OBSZARU PRZY UL. NOWE OSIEDLE – I ETAP

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.31.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 26 lipca 2013  14:30
wynik postępowania: Rypin, 29.07.2013 r. ZP.271.A.31.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU PN. REWITALIZACJA OBSZARU PRZY UL. NOWE OSIEDLE – I ETAP” Numer postępowania ZP.271.A.31.2013 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU PN. REWITALIZACJA OBSZARU PRZY UL. NOWE OSIEDLE – I ETAP” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło Wydawnictwo & Studio Reklamy „OPTIMA” Krzysztof Kołacki, ul. Ks. Zygmunta Trybowskiego 5/37, 85 – 796 Bydgoszcz. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 1 826,55 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia sześć złotych 55/100). Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa odcinka ulicy Nowe Osiedle

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2013
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Rypin, 31.07.2013 r. ZP.271.10.3.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Nowe Osiedle” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypina

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.25.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 18 lipca 2013  15:30
wynik postępowania: Rypin, 22.07.2013 r. ZP.271.A.25.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypina” Numer postępowania ZP.271.A.25.2013 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypina” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył BODICOM Tomasz Bagniewski, ul. Sucharskiego 4/231, 85 – 791 Bydgoszcz. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia obejmującą załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest wartość brutto w wysokości 279,72 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 72/100). Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Portal Miejski w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2013
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: Rypin, 02.08.2013 r. ZP.271.9.9.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Portal Miejski w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez HESKOM Henryk Kosiński, ul. Żurawia 8, 87 – 100 Toruń. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez HESKOM Henryk Kosiński, ul. Żurawia 8, 87 – 100 Toruń została wycofana przez Wykonawcę na podstawie art. 84 ust. 1 ww. Ustawy. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Rypina w 2013 roku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.28.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 8 lipca 2013  16:00
wynik postępowania: Rypin, 10.07.2013 r. ZP.271.A.28.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Rypina w 2013 roku”. Numer postępowania ZP.271.A.28.2013. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Rypina w 2013 roku" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 1 230,00 zł brutto za 1m3 wypełnionego ubytku nawierzchni. Z up. Burmistrza mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypina  

zamówienie na:

WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPINA – ROK 2013

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.29.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 8 lipca 2013  16:00
wynik postępowania: Rypin, 10.07.2013 r. ZP.271.A.29.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPINA – ROK 2013” Numer postępowania ZP.271.A.29.2013 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPINA – ROK 2013” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Szkółka Kaława Sp. z o.o., Pniewo 1, 66 – 300 Międzyrzecz. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia wartość brutto w wysokości 9 790,20 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 20/100). Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Spokojnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2013
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Rypin, 18.07.2013 r. ZP.271.8.12.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz., 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Spokojnej” w oznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez SKRYBA Biuro Studiów i Programów Wiesław Mazurkiewicz, ul. Kalinowa 42, Wrzosów, 26-630 Jedlnia-Letnisko. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez WALCZAK-PROJEKT Pracownię Projektowo-Konsultingową, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin została odrzucona. Odrzucenie oferty nastąpiło zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W formularzu ofertowym Wykonawca w przypadku wyboru oferty zobowiązał do zapewnienia miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot umowy. Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu dotyczyły udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji. Oferta Nr 3 złożona przez „MBZ Andler, Tomczak” sp. j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 43,94 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez MTB PROJEKT sp. z o.o., ul. Głogowska 84/5, 60-741 Poznań została uznana za ważną i otrzymała 68,40 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez PROJEKTOWANIE I REALIZACJĘ INWESTYCJI s.c., Tomasz Górgoń i S-ka, ul. Lachmana 12/3, 09-407 Płock została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 1 ponieważ Wykonawca nie wykazał braku okoliczności do wykluczenia z postępowania. Do oferty zostało załączone wyłącznie oświadczenie złożone przez jednego z wspólników. Ponadto do oferty nie zostało załączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu. Wykluczenie nastąpiło również na podstawie art. 24b ust. 3 ponieważ Wykonawca nie złożył listy o której mowa w art. 26 ust. 2d. Do oferty została załączona wyłącznie informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej złożona przez jednego z wspólników. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 6 złożona przez ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch, ul. Nałkowskiej 13, 09-200 Sierpc została odrzucona. Odrzucenie oferty nastąpiło zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W formularzu ofertowym Wykonawca w przypadku wyboru oferty zobowiązał do zapewnienia 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot umowy. Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu dotyczyły udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji. Oferta Nr 7 złożona przez OLPRO Paweł Żyniewicz, ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznań została uznana za ważną i otrzymała 63,04 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 8 złożona przez BKW Spółka z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 75d/19, 80-286 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 60,49 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 9 złożona przez P-M CAMINO Paulina Krzemień, Gąski 6A, 88-140 Gniewkowo została uznana za ważną i otrzymała 90,12 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 10 złożona przez FORMA Pracownię Projektową s.c. W. Formanowska, R. Formanowski, ul. Dębowa 6, Wilkowice, 64-115 Święciechowa Poznań została uznana za ważną i otrzymała 96,67 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 11 złożona przez Biuro Projektów Drogowych s.c., Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau, ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń została uznana za ważną i otrzymała 61,77 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 12 złożona przez Janusza Trafarę, ul. K. Ujejskiego 52/25, 85-168 Bydgoszcz została uznana za ważną i otrzymała 28,31 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa betonowych koszy ulicznych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.27.2013
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 28 czerwca 2013  11:00
wynik postępowania: Rypin, 01.07.2013 r. ZP.271.A.27.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa betonowych koszy ulicznych”. Numer postępowania ZP.271.A.27.2013. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa betonowych koszy ulicznych" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył INVESTIM Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 6 027,00 zł brutto. Z up. Burmistrza Miasta Rypina mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypina  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze przetargi »