Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 91) starsze przetargi »zamówienie na:

Odbiór odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów w ogólnodostępnych punktach na terenie miasta Rypina (tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.40.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Rypin, 20.12.2012 rok ZP.271.40.3.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów w ogólnodostępnych punktach na terenie miasta Rypina (tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło)” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Promocja Miasta Rypina poprzez sport – piłkę nożną

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.39.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Rypin, 20.12.2012 rok ZP.271.39.3.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Promocja Miasta Rypina poprzez sport – piłkę nożną” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Rypiński Klub Sportowy „LECH” ul. Sportowa 41, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Wykonanie i dostawa torebek papierowych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.47.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 18 grudnia 2012  16:00
wynik postępowania: Rypin, 19.12.2012 r. ZP.271.A.47.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa torebek papierowych”. Numer postępowania ZP.271.A.45.2012. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa torebek papierowych" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Firma Poligraficzno – Introligatorska „UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o., ul. Narcyzowa nr 2, 42-256 Olsztyn. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 3 819,15 zł brutto. Burmistrza Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Rypin, 12.12.2012 r. ZP.271.19.3.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył „NEO – SYSTEM” Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80 b, 87 – 300 Brodnica. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa kostki brukowej betonowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.45.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 7 grudnia 2012  14:30
wynik postępowania: Rypin, 10.12.2012 r. ZP.271.A.45.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa kostki brukowej betonowej”. Numer postępowania ZP.271.A.45.2012. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa kostki brukowej betonowej" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „NIKE” spółka z o.o., ul. Garnizonowa 7a, 14-100 Ostróda. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 12 730,50 zł brutto. Burmistrza Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przygotowanie i publikacja ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno – promocyjnym w prasie o zasięgu ogólnopolskim w związku z zakończeniem realizacji ponadregionalnego projektu oświatowego „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PO KL 271.A.3.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 6 grudnia 2012  12:00
wynik postępowania: Rypin, 10.12.2012 r. PO KL 271.A.3.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Przygotowanie i publikacja ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno – promocyjnym w prasie o zasięgu ogólnopolskim w związku z zakończeniem realizacji ponadregionalnego projektu oświatowego „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” Numer postępowania PO KL 271.A.3.2012 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Przygotowanie i publikacja ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno – promocyjnym w prasie o zasięgu ogólnopolskim w związku z zakończeniem realizacji ponadregionalnego projektu oświatowego „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” wpłynęła jedna oferta. Oferta złożona przez AGORA S.A. ul. Czerska 8/10, 00 – 732 Warszawa (wydawcę „Gazety Wyborczej”, Dział Sprzedaży, ul. Królowej Jadwigi 9, 87 – 100 Toruń) spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej - wykup gruntu oraz dokumentacja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.37.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Rypin, 14.12.2012 r. ZP.271.37.13.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz., 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej – wykup gruntu oraz dokumentacja” w oznaczonym terminie wpłynęło 17 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 14 złożona przez Pracownię Urbanistyczno – Architektoniczno – Budowlaną ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. Waldemar Wojciechowski, ul. M. Konopnickiej 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 14 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez „MBZ Andler, Tomczak” sp.j., ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 47,06 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez FORMA Pracowania Projektowa s.c. W. Formanowska, R. Formanowski, Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Święciechowa została uznana za ważną i otrzymała 54,55 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe „DROG - BUD” s.c. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski, ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do oferty nie zostało załączone oświadczenie jednego ze wspólników o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 4 złożona przez MAWO - PROJEKT, ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn została uznana za ważną i otrzymała 36,70 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez PRO STUDIO Pracowania Projektowa Karolina Gulańczyk, ul. Zamojskiego 8, 09-300 Żuromin została uznana za ważną i otrzymała 50,90 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 6 złożona przez BKW Spółka z o.o., ul. Jelitkowski Dwór 11a/6, 80-365 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 86,71 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 7 złożona przez MS BIURO PROJEKTOWE Marek Sroka, Os. Orła Białego 46/49, 61-251 Poznań została uznana za ważną i otrzymała 67,80 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 8 złożona przez USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Genowefa Pylińska, ul. Kołobrzeska 131/75, 10-444 Olsztyn została uznana za ważną i otrzymała 76,19 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 9 złożona przez ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o., ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno została uznana za ważną i otrzymała 32,00 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 10 złożona przez Beyonds s.c., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37/77, 05-800 Pruszków została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ponieważ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Do oferty nie zostało załączone pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Oferta Nr 11 złożona przez Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm została uznana za ważną i otrzymała 30,75 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 12 złożona przez B R D, ul. Wiejska 83, 87-800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 39,09 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 13 złożona przez Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻDRÓG” S.C., ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz została uznana za ważną i otrzymała 63,16 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 15 złożona przez Pracowania Projektowa EKODROGA Robert Salomon, ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. została uznana za ważną i otrzymała 51,61 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 16 złożona przez MIT Pracownia projektowa mgr inż. Dariusz Tuliński, ul. Dębowa 14, 86-022 Strzelce Górne została uznana za ważną i otrzymała 43,01 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 17 złożona przez Firmę Projektowo - Usługową „PROBUD”, ul. Lipowa 7, 09-200 Sierpc została uznana za ważną i otrzymała 64,86 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ww. Ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia dzisiejszego. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na 2013 rok

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.44.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 19 listopada 2012  16:00
wynik postępowania: Rypin, 21.11.2012 r. ZP.271.A.44.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na 2013 rok”. Numer postępowania ZP.271.A.44.2012. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na 2013 rok" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Agencja Reklamowa TERAZ, ul. Piękna 13 lok. 208, 85 – 303 Bydgoszcz. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 2 718,30 zł brutto. Burmistrza Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przez Gminę Miasta Rypina w wysokości 1 800 000,00 zł

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.38.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: Rypin, 27.11.2012 r. ZP.271.38.10.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przez Gminę Miasta Rypina w wysokości 1 800 000,00 zł” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę Nr 1 złożył Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12, Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, ul. Dominikańska 9, 87 – 100 Toruń. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek z terenu Powiatu Rypińskiego

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.36.2012
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 listopada 2012  12:00
wynik postępowania: Rypin, 12.11.2012 rok ZP.271.36.7.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek z terenu Powiatu Rypińskiego” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów, Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.43.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 29 października 2012  16:00
wynik postępowania: Rypin, 02.11.2012 r. ZP.271.A.43.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego”. Numer postępowania ZP.271.A.43.2012. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Montaż lamp oświetleniowych na ul. Gałczyńskiego” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła INENERGIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 24 339,61 zł brutto. . Burmistrza Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OBSZARZE MIASTA RYPINA

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.42.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 18 października 2012  15:30
wynik postępowania: Rypin, 25.10.2012 r. ZP.271.A.42.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OBSZARZE MIASTA RYPINA” Numer postępowania ZP.271.A.42.2012 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji pn. Budowa monitoringu miejskiego na obszarze miasta Rypina” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma SoftBlue ul. Bolesława Chrobrego 24 lok. nr 1, 85 – 047 Bydgoszcz. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 19 557,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) brutto. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opracowanie publikacji książkowej o charakterze informacyjno – promocyjnym „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat – Część II – Opis działań i efektów realizacji projektu"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 271.10.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2012  11:00
wynik postępowania: Rypin, 18.10.2012 r. PO KL 271.10.4.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie publikacji książkowej o charakterze informacyjno – promocyjnym „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat – Część II – Opis działań i efektów realizacji projektu” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Jolantę Misztal, ul. Komarowa 6, 87 – 800 Włocławek. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Reklamona Bartosz Chmiela, ul. Kostki Napieralskiego 6 lok. 2, 94 – 056 Łódź została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Załączony do oferty Wykaz osób nie potwierdzał spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W oznaczonym terminie Wykonawca nie złożył dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Systemy dziedzinowe w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.35.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 września 2012  10:00
wynik postępowania: Rypin, 09.10.2012 r. ZP.271.35.9.2011.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Systemy dziedzinowe w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła SPUTNIK SOFTWARE Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60 – 201 Poznań. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa chodnika w części ul. Nowej w ramach zadania Budowa chodników w rejonie ulic: Nowej, Willowej, Bukowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.35.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 września 2012  13:00
wynik postępowania: Rypin, 28.09.2012 r. ZP.271.35.5.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz., 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w części ul. Nowej w ramach zadania Budowa chodników w rejonie ulic: Nowej, Willowej, Bukowej” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Budownictwo Ogólne – Usługi Krzysztof Gółkowski, ul. Graniczna 9, 87-300 Brodnica. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc została uznana za ważną i otrzymała 95,31 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała 80,18 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez Firmę Usługowo – Handlową „SPEC-BUD” Klonowski Włodzimierz, ul. Mławska 46F, 87-500 Rypin została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.34.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 września 2012  10:00
wynik postępowania: Rypin, 28.09.2012 r. ZP.271.34.16.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz., 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dokumentacja na przebudowę ul. Ks. Podlesia” w oznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez ARIGOLD Paulina Kukla, ul. Myślenicka 1, 32-031 Gaj. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Biuro Inżynierii Drogowej spółka cywilna Agnieszka Szczuraszek - Kostenecka, Paweł Szczuraszek, ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz została uznana za ważną i otrzymała 61,11 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez INWESTOR Konin Pracowania Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin została uznana za ważną i otrzymała 45,83 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez „MBZ Andler, Tomczak” sp.j., ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 47,83 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez Zakład Usług „DAN” Spółka z o.o., ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława została uznana za ważną i otrzymała 77,76 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 6 złożona przez RAWAY inż. Rafał Piotrowski, 97-565 Kol. Lgota 28 została uznana za ważną i otrzymała 73,83 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 7 złożona przez USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Genowefa Pylińska, ul. Kołobrzeska 131/75, 10-444 Olsztyn została uznana za ważną i otrzymała 85,27 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 8 złożona przez Voessing Polska Sp. z o.o., ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań została uznana za ważną i otrzymała 71,43 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 9 złożona przez Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻDRÓG” S.C., ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz została uznana za ważną i otrzymała 59,78 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 10 złożona przez PLprojekt Piotr Lipnicki, ul. Kresowa 10/4, 11-100 Lidzbark Warmiński została uznana za ważną i otrzymała 75,86 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 11 złożona przez DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego, ul. Malickiego 1/15, 87-300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 69,03 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Gałczyńskiego

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.27.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 września 2012  11:00
wynik postępowania: Rypin, 24.09.2012 r. ZP.271.27.8.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Gałczyńskiego” w oznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana Oferta Nr 3 złożona przez HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE „ER – BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87 – 603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Firmę Handlowo – Usługową „ITC” Angelika Jabłońska, Baruchowo 8A, 87 – 821 Baruchowo została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca składając uzupełnienie dokumentów nie przedłożył potwierdzenia opłacenia aktualnej polisy. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 2 złożona przez KRUSZ – BET s.c. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06 – 500 Mława została uznana za ważną i otrzymała 87,31 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez Budownictwo Ogólne – Usługi Krzysztof Gółkowski, ul. Graniczna 9, 87 – 300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 96,65 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska polskiego 8, 87 – 600 Lipno została uznana za ważną i otrzymała 82,35 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 6 złożona przez Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c. ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09 – 200 Sierpc została uznana za ważną i otrzymała 91,27 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Rzeźniczej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.33.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 września 2012  10:00
wynik postępowania: Rypin, 25.09.2012 r. ZP.271.33.17.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz., 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Rzeźniczej” w oznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 8 złożona przez Usługi Projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska, ul. Kołobrzeska 13I/75, 10-444 Olsztyn. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 8 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego, ul. Malickiego 1/15, 87-300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 87,23 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez „MBZ Andler, Tomczak” sp.j., ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 49,70 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Biuro Inżynierii Drogowej spółka cywilna Agnieszka Szczuraszek - Kostenecka, Paweł Szczuraszek, ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz została uznana za ważną i otrzymała 86,88 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez ARIGOLD Paulina Kukla, ul. Myślenicka 1, 32-031 Gaj została uznana za ważną i otrzymała 79,43 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez Geoconstruct Sp. z o.o., Al. Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn została uznana za ważną i otrzymała 30,29 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 6 złożona przez Zakład Usług „DAN” Spółka z o.o., ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława została uznana za ważną i otrzymała 88,13 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 7 złożona przez Projektowanie, kosztorysowanie, nadzór Budownictwo komunikacyjne i ogólne Henryk Nencka, ul. Spacerowa 8A, 87-801 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała 42,90 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 9 złożona przez Voessing Polska Sp. z o.o., ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań została uznana za ważną i otrzymała 69,50 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 10 złożona przez Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INŻDRÓG” S.C., ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz została uznana za ważną i otrzymała 51,67 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Z up. Burmistrz Miasta Rypina mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypina 

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni ul. Kolorowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2012
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Rypin, 31.08.2012 r. ZP.271.32.5.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz., 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kolorowej” w oznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Budownictwo Ogólne-Usługi Krzysztof Gółkowski, ul. Graniczna 9, 87-300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 92,95 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała 88,89 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Wykonanie, dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach zadania Plac zabaw przy budynku Mławska 39

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.41.2012
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 28 sierpnia 2012  16:00
wynik postępowania: Rypin, 29.08.2012 r. ZP.271.A.41.2012 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach zadania Plac zabaw przy budynku Mławska 39”. Numer postępowania ZP.271.A.41.2012. Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach zadania Plac zabaw przy budynku Mławska 39" najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył P.P.H.U. „JORDAN” Benedykt Korzeb, ul. Brokowska 196, 07-320 Małkinia Górna. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 9 999,90 zł brutto. . Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 4 271,30 zł brutto. Burmistrza Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 91) starsze przetargi »