Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 76) starsze przetargi »zamówienie na:

„Świadczenie usługi VOD (Video on Demand) oraz transmisji audio-wideo na żywo".

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OR.271.1.2.2011
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 29 grudnia 2011  13:00
wynik postępowania: Rypin, 2011.12.29 OR. 271.1.2.2011 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania pn. „Świadczenie usługi VOD (Video on Demand) oraz transmisji audio-wideo na żywo”. Numer postępowania OR. 271.1.2.2011 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Świadczenie usługi VOD (Video on Demand) oraz transmisji audio-wideo na żywo” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Firma Komputerowo-Informatyczna Prof-Net ul. Mławska 24A 87-500 Rypin. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 13 530,00 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypina Paweł Grzybowski 

zamówienie na:

Dostawa Kserokopiarki

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: OR.271.1.3.2011
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2011  13:00
wynik postępowania: Rypin, 2011.12.22 OR. 271.1.3.2011 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa kserokopiarki” Numer postępowania OR. 271.1.3.2011 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa kserokopiarki” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Firma CONTEXT Sp. z o.o. Centrum Sharp ul. Grudziądzka 155 87-100 Toruń. W/w Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 4 199,00 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypina Paweł Grzybowski 

zamówienie na:

TABLICE PAMIĄTKOWE PROJEKTU PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ I BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.6.2011
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: Rypin, 20.12.2011 r. ZP. 271.A.6.2011 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „TABLICE PAMIĄTKOWE PROJEKTU PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ I BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE” Numer postępowania ZP. 271.A.6.2011 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „TABLICE PAMIĄTKOWE PROJEKTU PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ I BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, którą złożył Wykonawca WIZARD Karol Błaszczyk, ul. Mickiewicza 51, 26 – 021 Daleszyce. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 6 740,40 zł brutto. Z ww. Wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Rypin, 12.12.2011 r. ZP.271.32.6.2011 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu SOS – tu przedszkole jest” w oznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana Oferta Nr 2 złożona przez 3R Agencja Reklamowo – Marketingowa, Sylwiusz Graś, ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez FRESH, ul. Wrześni 1B,57 – 400 Nowa Ruda została uznana za ważną i otrzymała 60,72 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Agencja Poligraficzno – Reklamowa Graphics, ul. Triasowa 12/14, 25 – 640 Kielce została uznana za ważną i otrzymała 81,58 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez WIBLASK Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33 – 170 Tuchów została uznana za ważną i otrzymała 65,30 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez EVERGREEN, Al. Beliny Prażamowskiego 53/5, 31 – 514 Kraków została uznana za ważną i otrzymała 82,19 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opracowanie projektu budynku komunalnego przy ul. Dworcowej

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 grudnia 2011  13:00
wynik postępowania: Rypin, 22.12.2011 r. ZP.271.31.29.2011 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz., 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budynku komunalnego przy ul. Dworcowej” w oznaczonym terminie wpłynęło 17 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 5 złożona przez Spółdzielnię Obsługi Inwestycyjnej DOMPIL, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 5 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Jackowski Studio, Dominika Jackowski, ul. Dworcowa 20A/7, 73-110 Stargard została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W wykazie wykonanych usług i referencjach nie zostało wskazane zrealizowane zamówienie polegające na zaprojektowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego min. 18 rodzinnego jak również brak jest potwierdzenia opłacenia wymaganych na dzień składania ofert opłat wynikających z polisy ubezpieczeniowej. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawił uzupełnione referencje, które nie potwierdzają zaprojektowania przez Wykonawcę budynku mieszkalnego wielorodzinnego minimum 18 rodzinnego, jak również przedstawił polisę bez potwierdzenia opłacenia składki. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 2 złożona przez MARCIN KUTRZUBA, Biuro Projektowo - Wykonawcze MK PROJEKT, ul. Łużycka 6/3, 74-300 Myślibórz została uznana za ważną i otrzymała 71,19 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Pracownię Audytorską inż. Jacek Stępień, ul. Bławatna 22, 27-400 Ostrowiec Św. została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do oferty nie zostało załączone potwierdzenie opłacenia wymaganych na dzień składania ofert opłat wynikających z polisy ubezpieczeniowej. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 4 złożona przez Studio Projektowe IMN Maciej Nitka, ul. Zielony Stok 33/4, 80-119 Gdańsk została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W wykazie wykonanych usług i referencjach nie zostało wskazane zrealizowane zamówienie polegające na zaprojektowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego min. 18 rodzinnego jak również brak jest potwierdzenia opłacenia wymaganych na dzień składania ofert opłat wynikających z polisy ubezpieczeniowej. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 6 złożona przez APM-BIN Piotr Mikołajewski, Wierzchucinek 27, 86-014 Sicienko została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do oferty nie zostało załączone potwierdzenie opłacenia wymaganych na dzień składania ofert opłat wynikających z polisy ubezpieczeniowej. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca ponownie przedstawił polisę ubezpieczeniową nie dołączając potwierdzenia jej opłacenia. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 7 złożona przez Kompleksową Obsługę Budowlaną „INŻ-BUD” mgr inż. Tadeusz Siwiec, Osiedle Piastowskie 27, 78-600 Wałcz została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W wykazie wykonanych usług i referencjach nie została wskazana liczba zaprojektowanych lokali. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawił uzupełnione referencje, które nie potwierdzają zaprojektowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego minimum 18 rodzinnego. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 8 złożona przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ F-11 DR INŻ. ARCH. MARCIN FURTAK, ul. Olszańska 7A, 31-513 Kraków została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W wykazie wykonanych usług i referencjach nie została wskazana liczba zaprojektowanych lokali. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 9 złożona przez ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH „MAREX”, ul. Łódzka 55, 96-100 Skierniewice została uznana za ważną i otrzymała 53,87 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 10 złożona przez Biuro Inżynierskie Anna Gontarz - Bagińska, ul. Nad Jeziorem 13, Nowy Świat, 80-299 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 62,29 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 11 złożona przez KONSBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karpacka 43A/9, 85-164 Bydgoszcz została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia (brak w ofercie dokumentów potwierdzających zaprojektowanie budynku wielorodzinnego minimum 18 rodzinnego). Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów ponieważ oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu z innej przyczyny. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W formularzu ofertowym Wykonawca w przypadku wyboru oferty zobowiązał do zapewnienia 2 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot umowy. Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu dotyczyły udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji. Oferta Nr 12 złożona przez BAYER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin została uznana za ważną i otrzymała 53,49 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 13 złożona przez Architektoniczne Biuro Projektowe WEIRAUCH, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz została uznana za ważną i otrzymała 21,36 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 14 złożona przez Zakład Projektowo - Budowlany „BE EM WU” - WRZESIEŃ, ul. Olsztyńska 21/4, 11-500 Giżycko została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W wykazie wykonanych usług i referencjach nie zostało wskazane zrealizowane zamówienie polegające na zaprojektowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego min. 18 rodzinnego. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawił referencje dołączone wcześniej do oferty, które nie potwierdzają zaprojektowania przez Wykonawcę budynku mieszkalnego wielorodzinnego minimum 18 rodzinnego. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 15 złożona przez HAUSMANN I PARTNERZY STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTON S.C., ul. Podchorążych 1, 64-920 Piła została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W wykazie wykonanych usług i referencjach nie zostało wskazane zrealizowane zamówienie polegające na zaprojektowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego min. 18 rodzinnego. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedstawił dokumenty, które nie potwierdzają zaprojektowania przez Wykonawcę budynku mieszkalnego wielorodzinnego minimum 18 rodzinnego. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 16 złożona przez IMB ASYMETRIA Spółka z o.o., ul. Biskupia 1, 31-144 Kraków została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia (wykazane projekty budowlane wykonane zostały wcześniej niż 3 lat przed upływem terminu składania ofert) oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej (brak w ofercie informacji o wymiarze składki jak również potwierdzenia opłacenia wymaganych na dzień składania ofert opłat wynikających z polisy ubezpieczeniowej). Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów ponieważ oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu z innej przyczyny. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W formularzu ofertowym Wykonawca w przypadku wyboru oferty zobowiązał do zapewnienia 12 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot umowy. Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu dotyczyły udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji. Ponadto odrzucenie oferty nastąpiło zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 8 ponieważ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Do oferty zostało załączone błędnie podpisane pełnomocnictwo (przez jednego członka zarządu). Z załączonego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, iż w sprawach, których wartość zaciągniętego zobowiązania lub prawa którym rozporządzono przekraczałaby równowartość 1/6 wartości kapitału zakładowego na dzień dokonania czynności - w przypadku powołania zarządu wieloosobowego spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu łącznie. Oferta Nr 17 - Zdzisław Drążkiewicz NIERUCHOMOŚCI PERFEKT, ul. Ogrodowa 12, 87-300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała 33,22 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Rypina w 2011 roku w wysokości 3 000 000,00 zł

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.34.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Rypin, 06.12.2011 rok ZP.271.34.9.2011 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Rypina w 2011 roku w wysokości 3 000 000,00 zł” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana Oferta Nr 2 złożona przez Bank Pocztowy S.A., Oddział we Włocławku, ul. Chopina 54 B, 87 – 800 Włocławek. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy została uznana za ważną i otrzymała 72,87 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2011
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 grudnia 2011  13:00
wynik postępowania: Rypin, 09.12.2011 r. ZP.271.30.9.2011 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego” w poszczególnych częściach zostały wybrane oferty wskazane poniżej. Część I W oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80 – 870 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 96,31 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Część II W oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Energa Obrót S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80 – 870 Gdańsk została uznana za ważną i otrzymała 94,59 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Audyt zewnętrzny projektu pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.25.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Rypin, 25.11.2011 r. ZP.271.25.20.2011 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Audyt zewnętrzny projektu pn. Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana Oferta Nr 4 złożona przez PROKSEN Sp. z o.o., ul. Lubicka 44, 87 – 100 Toruń. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Auditores Audyt, Doradztwo Prawne i Gospodarcze, Przemysław Ura, Siercza 370, 32 – 020 Wieliczka została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W załączonym do oferty wykazie osób brak jest wskazania wykonanych audytów przez te osoby. W załączonym do oferty wykazie wykonanych usług zostały wpisane wartości audytowanych projektów zamiast wartości usługi przeprowadzonych audytów. Oświadczenie o bezstronności nie zostało podpisane przez osoby wskazane w wykazie osób. Do oferty zostało załączone Oświadczenie ze skanami podpisów. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 2 złożona przez ZUFIKS Sp. z o.o., ul. Kajki 10/12, 10 – 547 Olsztyn została uznana za ważną i otrzymała 48,75 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Audmax Błażej Biliński & Piotr Dwórnik s.c., ul. Orzechowa 2, Królikowice, 55 – 040 Kobierzyce została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W załączonym do oferty wykazie osób brak jest wskazania wykonanych audytów przez te osoby. W załączonym do oferty wykazie wykonanych usług zostały wpisane jako przedmioty zamówienia inwestycje zamiast audyty tych inwestycji i wartości audytowanych projektów zamiast wartości usługi przeprowadzonych audytów. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 5 złożona przez Audyt – Szkolenia – Doradztwo Marcin Dublaszewski, ul. Stawigudzka 8A/61, 10 – 687 Jaroty została uznana za ważną i otrzymała 39,00 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 6 złożona przez AUDITIO Sp. z o.o., ul. Kolarska 141, 94 – 125 Łódź została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W załączonym do oferty wykazie osób brak jest wskazania wykonanych audytów przez te osoby. W załączonym do oferty wykazie wykonanych usług zostały wpisane wartości audytowanych projektów zamiast wartości usługi przeprowadzonych audytów. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 7 złożona przez DPC A. DANYLCZENKO I SPÓŁKA Sp. J., ul. Konsularna 1/21, 45 – 089 Opole została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie o bezstronności nie zostało podpisane przez osoby wskazane w wykazie osób. Do oferty zostało załączone Oświadczenie ze skanami podpisów. Złożona oferta została podpisana przez osobę, która nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu spółki a do oferty nie zostało załączone pełnomocnictwo. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 8 złożona przez AUDSULTING Kancelaria Audytorsko – Konsultingowa mgr Edward Wolnik, ul. Szwalbego 2/10, 85 – 080 Bydgoszcz została uznana za ważną i otrzymała 30,47 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 9 złożona przez KZWS Audyt S.A., ul. Stary Rynek 38/39, 61 – 772 Poznań została uznana za ważną i otrzymała 9,29 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 10 złożona przez KANCELARIA BKK Beata Krasińska, ul. Płocka 24 J, 09 – 200 Sierpc została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W załączonym do oferty wykazie osób brak jest wskazania wykonanych audytów przez te osoby. W załączonym do oferty wykazie wykonanych usług zostały wpisane wartości audytowanych projektów zamiast wartości usługi przeprowadzonych audytów. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 11 złożona przez BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA Danuta Jaworowska, ul. Składowa 10, 19 – 400 Olecko została uznana za ważną i otrzymała 61,74 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 12 złożona przez VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk, Al. Roździeńskiego 90/145, 40 – 203 Katowice została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W załączonym do oferty wykazie osób brak jest wskazania wykonanych audytów przez te osoby. Oświadczenie o bezstronności nie zostało podpisane przez wszystkie osoby wskazane w wykazie osób. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca przesłał dokumenty do Zamawiającego za pomocą faksu a więc w nieprawidłowej formie. Zgodnie z zapisami SIWZ i wezwaniem do uzupełnienia dokumentów powyższe należało dostarczyć w formie pisemnej tj. zgodnej z zapisami Części III ust. 5 SIWZ (np. osobiście, za pomocą Poczty Polskiej, Kuriera itp.). Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

FILM PROMUJĄCY PROJEKT PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ I BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.4.2011
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2011  12:00
wynik postępowania: Rypin, 02.11.2011 r. ZP. 271.A.4.2011 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „FILM PROMUJĄCY PROJEKT PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ I BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE” Numer postępowania ZP. 271.A.4.2011 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „FILM PROMUJĄCY PROJEKT PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ I BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła TELEWIZJA KUJAWY Spółka z o.o., ul. Piaski 9, 87 – 800 Włocławek. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 1 845,00 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

POKAZ LASEROWY NA OTWARCIE OBIEKTU W RAMACH PROJEKT PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ I BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.5.2011
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2011  12:00
wynik postępowania: Rypin, 02.11.2011 r. ZP. 271.A.5.2011 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „POKAZ LASEROWY NA OTWARCIE OBIEKTU W RAMACH PROJEKT PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ I BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE” Numer postępowania ZP. 271.A.5.2011 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „POKAZ LASEROWY NA OTWARCIE OBIEKTU W RAMACH PROJEKT PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ I BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył Wykonawca Omicron Laser ART Ltd, G03 Riverbank House, 1 Putney Bridge Approach, London SW6 3JD. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 7 000,00 zł brutto. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I – III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.27.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 października 2011  10:00
wynik postępowania: Rypin, 27.10.2011 rok ZP.271.27.5.2011 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I – III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim” w poszczególnych częściach zostały wybrane oferty wskazane poniżej. CZĘŚĆ 1 W oznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez Marzenę Wojciechowską, ul. Koszarowa 11/4, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Danutę Grajkowską, Plac Sienkiewicza 5, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 79,17 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 2 złożona przez Wiolettę Słodowską, ul. Wojska Polskiego 7/24, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 63,87 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 4 złożona przez Iwonę Śmigielską, ul. Sommera 23/7, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 54,29 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 5 złożona przez Ewę Głowacką, ul. Warszawska 11/6, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 54,29 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 6 złożona przez Katarzynę Cichocką, ul. 11 Listopada 25, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 54,29 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 7 złożona przez Barbarę Rakoczy, ul. Żytnia 43, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 54,29 punkty na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 2 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Renatę Sobierajską, ul. Mławska 19/14, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 3 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Katarzynę Cichocką, ul. 11 Listopada 25, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 4 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Ewę Głowacką, ul. Warszawska 11/6, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 5 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Marzenę Wojciechowską, ul. Koszarowa 11/4, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 6 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Małgorzatę Kalinowską, ul. Sommera 4/6, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 7 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Magdalenę Pyszora, ul. G. Sommera 22/9, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 8 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Iwonę Grubalską, ul. Tuwima 5, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 9 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Iwonę Śmigielską, ul. Sommera 23/7, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 10 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Danutę Grajkowską, Plac Sienkiewicza 5, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 11 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Elżbietę Lulińską, ul. Zielona 6, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 12 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Małgorzatę Marynowską, ul. Warszawska 23, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 13 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Wiolettę Słodowską, ul. Wojska Polskiego 7/24, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 14 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Małgorzatę Maciejewską, ul. Mławska 30/17, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 15 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Annę Hrynkiewicz, ul. Koszarowa 5/11, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 16 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Barbarę Rakoczy, ul. Żytnia 43, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 17 W oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Marzannę Krajewską, ul. Mławska 34 D/2, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 2 złożona przez Hannę Borowską, ul. Sommera 1/1, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 68,57 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 18 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Anitę Mańkus, ul. Wojska Polskiego 4/9, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 19 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Małgorzatę Zajączkowską, ul. Nowy Rynek 12/2, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 20 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Grażynę Pawłowską, ul. Warszawska 40a/14, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 21 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Elżbietę Sosińską, ul. Młyńska 8, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 22 W oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez Iwonę Sosnowską, ul. Sommera 1/2, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 1 złożona przez Magdalenę Krajewską, ul. Zacisze 17, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 81,51 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 23 W oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez Marzannę Krajewską, ul. Mławska 34 D/2, 87 – 500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta nr 2 złożona przez Agnieszkę Sobczyk – Chmielewską, ul. Sommera 29/4, 87 – 500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała 68,57 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 24 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Marzenę Annę Ornowską, ul. Mławska 41/38, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 25 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Annę Goślicką, ul. Wojska Polskiego 8/38, , 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 26 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Agnieszkę Kloskowską, ul. Brzozowa 7, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 27 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Mariolę Jankiewicz, ul. Sommera 25/25, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 28 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Danutę Wiśniewską, ul. Lissowskiego 2B/21, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 29 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Jarosława Wesołowskiego, ul. Willowa 4/13, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. CZĘŚĆ 30 W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Katarzynę Błasik, ul. Lissowskiego 14/21, 87 – 500 Rypin. Oferta nr 1 została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Remont nawierzchni części ul. Willowej w ramach zadania Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.29.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 października 2011  13:00
wynik postępowania: Rypin, 19.10.2011 r. ZP.271.29.4.2011 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni części ulicy Willowej w ramach zadania: Remont nawierzchni ulic: Zielona, Bukowa, Willowa” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski 

zamówienie na:

Przewóz uczestników Młodzieżowych Kół Naukowych w ramach projektu Z Nauką Ścisłą za Pan Brat

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PO KL 271.14.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Rozbudowa, modernizacja i uruchomienie sieci komputerowej Urzędu w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP. 341 – 4/11
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 października 2011  13:00
wynik postępowania: Rypin, 04.11.2011 r. ZP. 341 – 4 – 8/11 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i uruchomienie sieci komputerowej urzędu w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka Jawna, ul. Reduta 5, 31 – 421 Kraków. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez WEKTRA Sp. z o.o., ul. Otolińska 21, 09 – 407 Płock została uznana za ważną i otrzymała 96,67 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez LOGON S. A., ul. Piotrowskiego 7 - 9, 85 – 098 Bydgoszcz została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Do oferty zostało załączone zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentu. Wykonawca w oznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta Nr 4 złożona przez DELFIA SYSTEM, ul. Nad Strugą 7A/26, 87 – 100 Toruń została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert i art. 24 ust. 2 pkt 4 ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żądał na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia przedstawienia wykazu wykonanych robót potwierdzającego spełnianie ww. warunku. Dokumenty załączone do oferty nie potwierdzają, że Wykonawca zrealizował dwa zadania polegające na wykonaniu certyfikowanej teleinformatycznej sieci strukturalnej o przynajmniej 50 punktach logicznych każda. Zamawiający żądał na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedstawienia wykazu osób potwierdzającego spełnianie ww. warunku. W załączonym do oferty wykazie została wskazana tylko jedna osoba posiadająca certyfikat producenta oferowanego rozwiązania. Ponadto pierwsze strony załączonych dokumentów: protokołu końcowego odbioru robót, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i polisa zostały złożone w nieprawidłowej formie tj. nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów ponieważ oferta Wykonawcy pomimo uzupełnienia dokumentów podlega odrzuceniu ze względu na wykluczenie Wykonawcy z powodu wniesienia wadium po terminie składania ofert. Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Wykonanie placu i oświetlenia w ramach zadania Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.23.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 października 2011  13:00
wynik postępowania: Rypin, 18.10.2011 r. ZP.271.23.4.2011r. OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wykonanie placu i oświetlenia w ramach zadania Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa Nowego Centrum Rypina

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 października 2011  10:00
wynik postępowania: Rypin, 02.11.2011 r. ZP.271.18.18.2011 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz., 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa Nowego Centrum Rypina” w oznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez INWESTPROJEKT Spółka z o.o., ul. Glinki 92, 85 – 861 Bydgoszcz. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 2 złożona przez NBQ Spółka z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin została uznana za ważną i otrzymała 45,45 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 3 złożona przez Firmę PROFIL P.W. Marcin Bąkowski , ul. Jeziorna 40, 85-436 Bydgoszcz została uznana za ważną i otrzymała 77,73 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez PROKSEN Spółka z o.o., ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń została uznana za ważną i otrzymała 42,42 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez Konsorcjum firm: POI Sp. z o.o., ul. Szeroka 1, 88-100 Inowrocław - Lider konsorcjum oraz BUILDING SUPERVISION SERVICES POLSKA Sp. z o.o., ul. Plac Wiosny Ludów nr 2, 61-831 Poznań - Członek konsorcjum została uznana za ważną i otrzymała 72,72 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 6 złożona przez POWIERNICTWO KORDEK BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA STANISŁAW KORDEK, ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia została uznana za ważną i otrzymała 29,21 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 7 złożona przez REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI Człuchów Spółka z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów została uznana za ważną i otrzymała 61,59 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa chodnika części ul. Nowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2011  13:00
wynik postępowania: Rypin, 19.10.2011 r. ZP.271.22.5.2011r. OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz., 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika części ul. Nowej” w oznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” S.C., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 1 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany „WIECHBUD” Wiesław Detmer, Rojewo 3, 87-515 Rogowo została odrzucona a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Oferta Nr 2 złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała 76,64 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno została uznana za ważną i otrzymała 83,31 punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Oferta Nr 5 złożona przez Zakład Usług Budowlanych i Technicznych POKORA Katarzyna Pokora, Stalmierz 6, 87-602 Chrostkowo została odrzucona. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Promocja projektu Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.24.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPINA
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 września 2011  10:00
wynik postępowania: Rypin, 5.10.2011 r. ZP.271.21.4.2011r. OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Müller Jelcz - Laskowice Spółka z o.o., Al. Młodych 40, 55-220 Jelcz - Laskowice. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert. Burmistrz Miasta Rypina mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługa oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Rypina

zamawiający: Gmina Miasta Rypina
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP. 271.28.2011
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 września 2011  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 76) starsze przetargi »