Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa sprzętu ICT z oprogramowaniem do szkół Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 19 sierpnia 2019 r. ZP.271.16.8.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z póżn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., mającą siedzibę w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 5 sierpnia 2019 roku ZP.271.15.11.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Michała Podralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, mającą siedzibę w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Spółkę z o.o., mającą siedzibę w Rypinie przy ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ponieważ Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium. Oferta Nr 2 złożona przez Avetisyan Karen prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE „ER-BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 87,13 punktów (49,63 punktów – kryterium cena; 17,50 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 4 złożona przez Dariusza Rapciewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRODUKCJA USŁUGI HANDEL „DAR – POL” Dariusz Rapciewicz, mającą siedzibę w Tupadły 6, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 88,86 punktów (57,19 punktów – kryterium cena; 11,67 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 5 złożona przez Zbigniewa Zarembę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD DROGOWO – MOSTOWY „DROMOST”, mającą siedzibę w Lipnie przy ul. Włocławskiej 18a/18, 87-600 Lipno została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Wykonawca nie dołączył do złożonej oferty kosztorysu ofertowego oraz oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca Michał Podralski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, mającą siedzibę w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Przebudowa linii oświetlenia ulicznego ul. Koszarowej w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 19 lipca 2019 roku ZP.271.13.7.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego ul. Koszarowej w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 1206604C (ul. Cholewińskiego)” w oznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Pawła Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE „ENERGOSPEC” Paweł Chmielewski mającą siedzibę w Karbowie przy ul. Hiacyntowej 8, 87-300 Brodnica. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez Łukasza Melera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ENERGETYCZNE Łukasz Meler mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Nadrzecznej 1, 87-500 Rypin została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Oferta Nr 3 złożona przez Jacka Rzepkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ELECTROJAC” Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka mającą siedzibę w Starzykowie 11/1, 14-241 Ząbrowo została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 89,43 punktów (57,43 punktów – kryterium cena; 12,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca Paweł Chmielewski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE „ENERGOSPEC” Paweł Chmielewski mającą siedzibę w Karbowie przy ul. Hiacyntowej 8, 87-300 Brodnica, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NAD MORZEM BAŁTYCKIM

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.17.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 3 lipca 2019 r. ZP.271.A.17.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży nad Morzem Bałtyckim” Numer postępowania ZP.271.A.17.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NAD MORZEM BAŁTYCKIM” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Robert Sajnaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Sajnaj LUTUR, mającą siedzibę w Lublinie przy ul. Fabrycznej 15 lok. 12, 20 – 301 Lublin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 39 960,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 11 lipca 2019 roku ZP.271.10.8.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 1206604C (ul. Cholewińskiego)” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., mająca siedzibę w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez STRABAG Sp. z o.o., mająca siedzibę w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 84,48 punktów (44,48 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., mająca siedzibę w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.14.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 19 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 25 czerwca 2019 r. ZP.271.A.14.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.A.14.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia, obejmującą przygotowanie odpadów do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest, wartość brutto w wysokości 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa elementów pracowni robotyki i programowania oraz tabletów w ramach projektu Szkoła jutra

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 24 czerwca 2019 roku ZP.271.12.7.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa elementów pracowni robotyki i programowania oraz tabletów w ramach projektu Szkoła jutra” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Artur Dyrda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PART-AD Artur Dyrda mającą siedzibę w Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60 punktów – kryterium cena, 20 punktów – kryterium termin realizacji, 20 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego - tory kolejowe)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 19 lipca 2019 roku ZP.271.9.13.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego – tory kolejowe)” w oznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Pawła Aranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA PAWEŁ ARANOWSKI, mającą siedzibę w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 67 lok. 3, 09-402 Płock. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Avetisyan Karen prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE „ER-BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 76,74 punktów (39,74 punktów – kryterium cena; 17,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 3 złożona przez Dariusza Rapciewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRODUKCJA USŁUGI HANDEL „DAR – POL” Dariusz Rapciewicz, mającą siedzibę w Tupadły 6, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 77,07 punktów (42,90 punktów – kryterium cena; 14,17 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca Paweł Aranowski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA PAWEŁ ARANOWSKI, mającą siedzibę w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 67 lok. 3, 09-402 Płock, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Rypin w 2019 roku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.12.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 27 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Rypin, 28 maja 2019 r. ZP.271.A.12.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Rypin w 2019 roku” Numer postępowania ZP.271.A.12.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na obszarze miasta Rypin w 2019 roku” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta została złożona przez Annę Siemianowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno Usługowy Anna Siemianowska, mającą siedzibę w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32/7, 09-300 Żuromin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 1 968,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 000/100) za 1 m3 wypełnionego ubytku nawierzchni (ubytki, wyboje, obłamania). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa elementów pracowni robotyki i programowania oraz tabletów w ramach projektu Szkoła jutra

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 4 czerwca 2019 roku ZP.271.8.6.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa elementów pracowni robotyki i programowania oraz tabletów w ramach projektu Szkoła jutra” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła Agata Kotecka-Niezgoda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA 7582 Agata Kotecka-Niezgoda mającą siedzibę w Krępie Słupskiej przy ul. Ku Słońcu 16, 76-200 Krępa Słupska. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60 punktów – kryterium cena, 20 punktów – kryterium termin realizacji, 20 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Usługi przewozu w ramach projektu Szkoła Jutra

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.13.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 22 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 22 maja 2019 roku ZP.271.A.13.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługi przewozu w ramach projektu Szkoła Jutra” Numer postępowania ZP.271.A.13.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Usługi przewozu w ramach projektu Szkoła Jutra” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. mającą siedzibę we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, 87-800 Włocławek. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 5 913,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 14 maja 2019 roku ZP.271.7.13.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Orzeszkowej” w oznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Michała Podralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, mającą siedzibę w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca Michał Podralski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, mającą siedzibę w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Nr 1 złożona przez Karolinę Przepiórę – Gruda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „GRUMIX”, mającą siedzibę w Preczowie przy ul. Szkolnej 8A, 42-512 Preczów została odrzucona, a Wykonawca, który ją złożył został wykluczony z postępowania. Wykluczenie nastąpiło zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ponieważ Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do poprawienia złożonego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił w wymaganej formie powyższego dokumentu. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą. Oferta Nr 3 złożona przez Avetisyan Karen prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE „ER-BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 99,44 punktów (59,44 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.8.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

SPORZĄDZANIE WYCEN LOKALI I NIERUCHOMOŚCI DLA URZĘDU MIASTA RYPIN W 2019 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.5.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 21 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 18 kwietnia 2019 roku ZP.271.A.5.2019 Wszyscy Wykonawcy OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „SPORZĄDZANIE WYCEN LOKALI I NIERUCHOMOŚCI DLA URZĘDU MIASTA RYPIN W 2019 ROKU” za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi Zapytania ofertowego zostały uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Hannę Olszewską i Rafała Olszewskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości Hanna Olszewska i Rafał Olszewski s.c. mającą siedzibę w Karbowie przy ul. Narcyzowej 6, 87-300 Brodnica. Ww. Wykonawca zaoferował następujące ceny: – wycena lokalu mieszkalnego wraz ze sporządzeniem rysunku z dokumentacji lub szkicu przedstawiającego rzuty lokali i pomieszczeń przynależnych z jednoznacznym opisem tych pomieszczeń niezbędne do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu – 280,00 zł, – wycena lokalu użytkowego wraz ze sporządzeniem rysunku z dokumentacji lub szkicu przedstawiającego rzuty lokali i pomieszczeń przynależnych z jednoznacznym opisem tych pomieszczeń niezbędne do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu – 280,00 zł, – wycena nieruchomości celem ustalenia opłaty adiacenckiej za jedną nieruchomość do opłaty z tytułu uzbrojenia terenu – 300,00 zł – wycena nieruchomości celem ustalenia opłaty adiacenckiej za jedną działkę do opłaty z tytułu podziału nieruchomości – 200,00 zł, – wycena nieruchomości celem ustalenia opłaty planistycznej – 300,00 zł, – wycena nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub sprzedaży tego prawa – 190,00 zł, – wycena nieruchomości celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 190,00 zł, – wycena nieruchomości gruntowej – 190,00 zł, – wycena nieruchomości zabudowanej – 390,00 zł, – wycena szkody powstałej przy czasowym zajęciu terenu – 300,00 zł. Z up. BURMISTRZA mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.9.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 18 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 18 marca 2019 roku ZP.271.A.9.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” Numer postępowania ZP.271.A.9.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz, ul. 3 Maja 11/10, 35-030 Rzeszów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 22 007,16 zł brutto. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Wymiana dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 10 kwietnia 2019 roku ZP.271.5.13.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez RSYSTEM Sp. z o.o. mającą siedzibę w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 85/21, 02-001 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 93,33 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 13,33 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez Wojciecha Szwech prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, mającą siedzibę w Maszewie Dużym przy ul. Dębowej 37, 09-400 Płock została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 81,98 punktów (45,31 punktów – kryterium cena; 16,67 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  

zamówienie na:

Rozbudowa sieci komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w ramach projektu Szkoła jutra

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.26.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 11 marca 2019 roku ZP.271.26.7.2018.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w ramach projektu Szkoła jutra” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski Spółka Jawna, mającą siedzibę w Płocku przy ul. Granicznej 29, 09-407 Płock. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100,00 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez Waldemara Spieża prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „COMPLEX” Waldemar Spież, mającą siedzibę w Łodzi przy ul. Nowej 29/31, 90-030 Łódź została uznana za ważną i otrzymała 94,08 punktów na podstawie kryterium oceny ofert (54,08 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa elementów pracowni robotyki i programowania oraz tabletów w ramach projektu Szkoła jutra

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty poniżej 

zamówienie na:

Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 21 lutego 2019 roku ZP.271.1.11.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Joannę Tarnecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka, mającą siedzibę w Dobrzyniu n. Wisłą, przy ul. Licealnej 2/16, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez Wojciecha Szwech prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, mającą siedzibę w Maszewie Dużym przy ul. Dębowej 37, 09-400 Płock została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 92,13 punktów (52,13 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij