Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.37.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.2.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 1 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 3 lutego 2021 roku ZP.271.A.2.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” Numer postępowania ZP.271.A.2.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Karolina Osierda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ACME Karolina Osierda mającą siedzibę w Pisarzowicach przy ul. Łąkowej 18, 43-332 Pisarzowice. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 20 710,00 zł brutto. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

USŁUGI KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2021 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.1.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Rypin, 1 luty 2021 r. ZP.271.A.1.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGA KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2021 ROKU” Numer postępowania ZP.271.A.1.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „USŁUGA KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2021 ROKU” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 116,85 zł (słownie: sto szesnaście złotych 85/100) za 1 godzinę świadczonej usługi. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.38.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 18 lutego 2021 r. ZP.271.38.6.2020 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z póżn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Bartosz Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BAR – TECH Bartosz Pawłowski, mającą siedzibę w Rusinowie 49, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej – I etap dokumentacja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.35.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej "Kronika Rypińska" oraz "Kronika Rypińska" Dzień dobry Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.18.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 7 stycznia 2021 r. ZP.271.A.18.2020.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej „Kronika Rypińska” oraz „Kronika Rypińska” Dzień dobry Rypin Numer postępowania ZP.271.A.18.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej „Kronika Rypińska” oraz „Kronika Rypińska” Dzień dobry Rypin najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył Wojciech Włostowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Drukarnia Laser – Graf Wojciech Włostowski mającą siedzibę w Płocku przy ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 14 290,50 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)