zamówienie na:

Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.8.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 30 września 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 6 października 2021 r. ZP.271.A.8.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.A.8.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez Pawła Lewandowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EKO-UTIL Paweł Lewandowski mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 1B, 87-500 Rypin. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia, obejmującą przygotowanie odpadów do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest, wartość brutto w wysokości 419,04 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście złotych 04/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski