zamówienie na:

Budowa oświetlenia - chodnik Mławska - Sadowa

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.10.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 27 września 2021  12:00
wynik postępowania: Rypin, 1 października 2021 roku ZP.271.A.10.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia – chodnik Mławska – Sadowa” Numer postępowania ZP.271.A.10.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Budowa oświetlenia – chodnik Mławska – Sadowa” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Jacka Rzepkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ELECTROJAC” Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka mająca siedzibę w Starzykowie 11/1, 14-241 Ząbrowo. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 33 210,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Pawła Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE „ENERGOSPEC” Paweł Chmielewski mającą siedzibę w Karbowie przy ul. Hiacyntowej 8, 87-300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 90,22 punktów. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski