zamówienie na:

Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu „Szkoła kodowania i programowania – II edycja”

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.9.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 7 września 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 9 września 2021 roku ZP.271.A.9.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu „Szkoła kodowania i programowania – II edycja” Numer postępowania ZP.271.A.9.2021 Informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu „Szkoła kodowania i programowania – II edycja” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna mająca siedzibę w Płocku przy ul. Granicznej 29, 09-407 Płock. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 158 424,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski