zamówienie na:

Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.27.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 5 listopada 2020 r. ZP.271.27.5.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.27.2020 Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.), informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Informujemy, że w związku z brakiem ofert na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” nie odbyło się przewidziane na dzień 5 listopada 2020 r., godz. 11:15 otwarcie ofert oraz transmisja online z otwarcia ofert.


UWAGA !!!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 5 listopada
2020 roku o godz. 11:15 na stronie:
www.facebook.com/MiastoRypin/

Wyjaśnienie treści SIWZ - 03.11.2020 r..pdf (10164kB) pdf
Załącznik do pytania 2.pdf (364kB) pdf
Załącznik do odpowiedzi na pytanie 1 i 3.doc (57kB) wordOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (4929kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (2595kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (541kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (28 października 2020, 14:18:29)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (5 listopada 2020, 13:10:39)
Zmieniono: Dodano Przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 149