zamówienie na:

Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.16.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 12 października 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 20 października 2020 roku ZP.271.A.16.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.A.16.2020 Informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w ramach projektu „Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Janusza Kubasika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IBOMBO Janusz Kubasik mającą siedzibę w Lesznie przy ul. Leśna Osada 15, 64-100 Leszno. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 13 284,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Oferta nr 1 złożona przez Smartta Sp. z o.o. mającą siedzibę w Krzepicach przy ul. Wyspiańskiego 48, 42-160 Krzepice została uznana za ważną i otrzymała 67,93 punkty. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski