zamówienie na:

Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2020”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.13.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 29 września 2020 roku ZP.271.A.13.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2020” Numer postępowania ZP.271.A.13.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2020” w oznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 1 złożona przez Grzegorza Wiśniewskiego prowadzącego Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie, mające siedzibę w Sycewie 27, 62-610 Sompolno. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 8 700,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski