zamówienie na:

Remont nawierzchni ulicy Spokojnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 sierpnia 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej.