zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.A.33.2018
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 października 2018  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty poniżej