Mapa Biuletynu

 NASZE MIASTO
  · Lokalizacja
  · Strategia rozwoju
  · Statut Miasta Rypin
  · Zasłużeni dla Miasta Rypin
  · Program opieki nad zabytkami
  · Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  · Lokalny program rewitalizacji
  · Mapa
  · Alfabetyczny spis ulic
  · Wykaz ulic , placów, parkingów, przejść, schodów i targowisk będących w zarządzie Urzędu Miasta Rypin
  · Wykaz ulic powiatowych na terenie miasta Rypin
  · Wykaz ulic wojewódzkich na terenie miasta Rypin
  · RODO - Ochrona danych osobowych
  · Program Gospodarki Niskoemisyjnej
  · Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Rypin
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA -Formularze
  · Wykaz spraw
  · Skargi i wnioski
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · Elektroniczna Skrzynka Podawcza-ePUAP
  · Cmentarz komunalny
  · Gdzie wpłacać
  · Faktury
 INFORMACJE
  · Komunikaty i ogłoszenia
  · Ponowne wykorzystanie
  · Obwieszczenia
  · Wybory Samorządowe
  · Wybory do Europarlamentu
  · Wybory Sejm i Senat 2019
  · Wybory Prezydenckie 2020
 Nabory/Praca
  · Ogłoszenia o naborze
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Miasta
  · Burmistrz
  · Urząd Miasta
  · · Urząd Miasta
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · · Regulamin organizacyjny
  · Jednostki organizacyjne
  · · MOPS
  · · RDK
  · · MZD
  · · MOSiR
  · · ŚDS
  · · MPBP
  · · MZOO
  · · Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  · · Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
  · Spółki miejskie
  · · Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  · · Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES
  · · Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
  · · Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
 WYDZIAŁY
  · Biuro Burmistrza
  · Wydział Administracyjny
  · Wydział Świadczeń Społecznych
  · Wydział Finansowy
  · Wydział Infrastruktury i Inwestycji
  · Wydział Nieruchomości i Środowiska
  · Wydział Projektów Unijnych, Rozwoju i Sportu
  · Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Straż Miejska
  · · Rejony Służbowe
  · Biuro Rady Miasta
  · Biuro Zamówień Publicznych
  · Audytor Wewnętrzny
  · Inspektor ochrony danych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  · Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych
 Środowisko
  · Utrzymanie czystości i porządku w Rypinie - gospodarka odpadami komunalnymi
  · · Informacje ogólne
  · · Prawo
  · · Informacje / Edukacja ekologiczna
  · · Wzory, formularze
  · · PSZOK
  · · RIPOK
  · · Analizy systemu
  · Informacja o dokumentach środowisku i jego ochronie do 2010 roku
  · Informacja o dokumentach środowisku i jego ochronie od 2010 roku
  · Dokumenty dotyczące środowiska i jego ochrony
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2009
  · · 2005
  · Rejestr Działalności Regulowanej
  · Azbest
  · Taryfa za wodę i ścieki Miasto Rypin
  · Taryfa za wodę i ścieki Gmina Rypin
  · Uwaga na zagrożenia
  · Przerwy w dostawie wody, odbiorze ścieków, planowane prace konserwacyjno-remontowe i awarie
 FINANSE MIASTA
  · Budżet Miasta Rypin
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · Plan postepowań - Art. 13a PZP
  · Zamówienia publiczne
  · Przetargi - zbycie,dzierżawa,najem mienia komunalnego
  · Zamówienia publiczne - MOPS
  · Emisja obligacji 2018
  · Sprawozdania
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  · Miejscowe Plany Zagospodarowania
  · Uchwały Rady Miasta
  · · Rady Miasta
  · · Uchwały Zarządu
  · Protokoły z sesji Rady Miasta
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · Protokoły Archiwalne
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · Zarządzenia Burmistrza z lat 2005-2007
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · Zarządzenia Burmistrza od 2008 roku
  · Zobacz ostatnią Sesję Rady Miasta Rypina
 KONTROLE/RAPORTY
  · NIK
  · Raport o stanie miasta
 OŚWIADZCZENIA MAJĄTKOWE
  · Pracownicy Urzędu Miasta
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · Radni Miasta Rypin
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · Jednostki organizacyjne
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · Prezesi spółek miejskich
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · Wzór Oświadczenia Majątkowego
 Związek Gmin Rypińskich
  · Opinie RIO
  · Sprawozdania
 Do Pobrania